Main Menu
Trafic.ro
Cauta pe Google


Vizitatori Online
Date / Time
 
Counter
This page today ...
total: 0
unique: 0

This page ever ...
total: 789634
unique: 104051

Site ...
total: 1262316
unique: 304813
Vremea
Statutul CAS Sibiu
STATUTUL

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sanatatii populaţiei, care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.
(2) Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu, denumita in continuare casa de asigurari, în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza lor de competenţă.

ART. 2
(1) Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu este instituţie publica, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(2) Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, care respecta prevederie statutului-cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al CNAS. ART. 3
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.
CAP. II Relatia Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu cu asiguratii ART. 4
(1) Relatiile ce se stabilesc intre asigurati si CAS Sibiu au la baza urmatoarele principii:
(a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari
(b) solidaritatea si subsidiaritatea in constituirea si utilizarea fondurilor
(c) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
(d) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, conform legii
(e) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate
(f) confidentialitatea datelor, in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul

(2) Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt stabilite prin lege.
(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin CAS Sibiu, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie personala si modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale


CAP. III
Atributiile CAS Sibiu


ART.5
Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu are următoarele atribuţii: 1. sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colecatrea veniturilor se face de catre ANAF;
2. sa administreze bugetul propriu; 3. sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice CNAS; 4. sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator; 5. sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond; 6. sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
7. sa administreze bunurile CAS Sibiu, conform prevederilor legale;
8. sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului-cadru;
9. sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
10. poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
11. sa asigure, in calitate de institutie competenta sau de institutie de la locul de resedinta, dupa caz, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
12. controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
13. participa la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, dispozitive medicale si de medicamente care pot intra in relatii contractuale cu CAS Sibiu.
14. intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli si le transmite spre analiza si aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
15. transmite anual spre aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, listele de investitii;
16. efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;
17. verifica acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
18. asigura un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
19. aplica un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
20. deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor in termen, in caz contrar urmand a suporta plata unor daune-interese conform contractului incheiat;
21. informeaza furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
22. asigura confidentialitatea datelor conform actelor normative in vigoare;
23. verifica prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in conformitate cu reglementarile in vigoare;
24. raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
25. asigura utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul CNAS si a comisiilor de la nivelul CAS Sibiu pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor boli cronice;
26. furnizeaza datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare;
27. urmareste, alaturi de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea si efectele strategiilor aplicate si pe baza acestora elaboreaza rapoartele de informare cu propunerile de corectie;
28. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

ART. 6
Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu funcţionează având la bază un sistem informatic unic integrat.

ART. 7
În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu prin structurile proprii sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere, in conditiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAP. IV
Organele de conducere ale Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu

Secţiunea 1
Consiliul de Administraţie al Casei Judetene de Asigurări de Sănătate Sibiu

ART. 8

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a prezentului Statut, Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu adoptă hotărâri .
(2) Consiliul de Administraţie al CAS Sibiu are următoarele atribuţiile generale:
a) aprobă proiectul statutului propriu;
b) avizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
d) avizeaza politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
e) avizeaza programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

ART. 9
Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu sunt obligaţi să participe la adoptarea hotărârilor care să asigure funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

ART. 10
Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;
b) să aibă calitatea de asigurat;
c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal.

ART. 11
(1) Consiliul de Administraţie al CAS Sibiu este alcatuit din 11 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
(a) unul din Consiliul Judetean Sibiu;
(b) unul de prefect, la propunerea Autoritatii de Sanatate Publica Sibiu;
(c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
(d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
(e) 2 de Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice Sibiu;
(f) presedintele, care este Directorul General al CAS Sibiu.

ART. 12
(1) Consiliul de Administratie al CAS Sibiu se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si ia hotarari prin vot, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.
(2) Hotararile Consiliului de Administratie al CAS Sibiu se adopta cu votul a cel putin sapte membri.
(3) Atunci cand, in decursul a 12 luni, membrii se retrag de doua ori din sedinte sau in cazul in care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult doua sedinte in decurs de 6 luni, Presedintele-Director General al CAS Sibiu va informa institutiile sau organizatiile de la care acestia provin pentru a fi luate masurile necesare in vederea asigurarii prezentei la sedintele Consiliului de Administratie si a bunei functionari a acestuia.

ART. 13
(1) Mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu sunt de 4 ani si încetează prin demisie, prin deces sau prin revocare ca membru al Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu, de către cei care i-au desemnat.
(2) Mandatul Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu nu poate fi revocat de către consiliul de administraţie.
(3) Mandatul Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu încetează astfel:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b) la initiativa presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin revocarea mandatului in cazul evaluarii managerului ca necorespunzator;
c) prin revocarea de catre presedintele CNAS ca urmare a modificarii cu peste 50% a indicatorilor de performanta care au stat la baza incheierii contractului de management;
d) prin revocarea de catre presedintele CNAS pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege si de contractului de management ca urmare a unor actiuni de control;
e) prin renuntarea de catre manager la mandatul incredintat;
f) prin acordul partilor
g) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
h) prin desfiintarea sau reorganizarea CAS Sibiu
i) prin modificarea legislatiei specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate in ceea ce priveste statutul presedintelui-directorului general-manger al sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

ART. 14
Convocarea Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu se face de catre presedintele acestuia. Convocarea Consiliului de Administratie al CAS Sibiu va putea fi facuta si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.

ART.15
(1) Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu beneficiaza de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul functiei de presedinte-director general al Casei Judetene de Asigurări de Sănătate Sibiu, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin.(1) pentru membrii consiliului de administratie se acorda proportional, in functie de numarul sedintelor care au loc in cadrul unei luni si de numarul sedintelor la care participa efectiv.
(3) In cazul in care, in timpul sedintelor, unii membri se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizatia de sedinta.
(4) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, in conditiile prevazute de lege si de Statutul CNAS.


Secţiunea 2
Preşedintele - Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu


ART. 16
(1) Preşedintele - director general conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu şi este numit pe baza de concurs, prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Presedintele-director general devine membru de drept al consiliului de administratie al CAS Sibiu si presedintele acestuia.
(2) Prin ordin al presedintelui CNAS pot fi numite temporar, cu delegatie, in conditiile legii, persoane care sa asigure conducerea CAS Sibiu.
(3) Intre CNAS si presedintele-director general al CAS Sibiu – manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management, pentru un mandat de 4 ani.
(4) Presedintele - director general al CAS Sibiu este ordonator de credite în condiţiile legii.
(5) Presedintele-director general se numeste pentru un mandat de 4 ani, dupa validarea concursului, si se suspenda de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Directorul general are obligatia de a depune declaratie de interese si declaratie de avere. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.
(6) Salarizarea si celelalte drepturi ale presedintelui – director general se stabilesc prin contractul de management.

ART. 17
Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu are următoarele atribuţii:
a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) organizeaza si coordoneaza activitatea de urmarire si control al colectarii contributiilor la fond;
d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrivit legii;
e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia;
f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare a acestora;
g) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte, pe care le da publicitatii;
h) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul CAS Sibiu;
i) administreaza bunurile mobile si imobile dobandite de CAS Sibiu, in conditiile legii;
j) reprezinta CAS Sibiu in relatiile cu tertii;
k) asigura elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ale statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale statutului cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
l) convoacă consiliul de administraţie;
m) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
n) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
o) asigura aducerea la indeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in functie.
p) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare, de prezentul statut si de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

ART. 18

(1) Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, preşedintele - director general emite decizii.
(2) Preşedintele - director general al CAS Sibiu poate delega atributiile, in totalitate sau in parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul CAS Sibiu, temporar, in situatii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabila a presedintelui CNAS.

ART. 19

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu propus de conducătorul acesteia în calitate de ordonator de credite este definitivat de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.


CAP. V
Incompatibilităţi


ART. 20
(1) Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu, precum şi personalul angajat al CAS Sibiu, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autoritatilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurari sociale de sanatate ale caror servicii se deconteaza din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiului judeţean al medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul CMDR, colegiului judeţean al medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, in cadrul CFR, colegiului judeţean al farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizatiilor centrale si locale ale OBBC sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală. Personalului din cadrul CNAS si CAS Sibiu, cu statut de functionar public, ii sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii Consiliului de Administratie al CAS Sibiu, precum si de catre personalul angajat al acesteia, de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care stabilesc relatii contractuale cu CAS Sibiu. Aceasta dispozitie se aplica si in cazul in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre sot, sotie, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei in cauza.
(3) Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor.

ART. 21
Membrii Consiliului de Administraţie al CAS Sibiu, pe perioada exercitării mandatului, nu pot fi salariaţi ai acestor instituţii cu excepţia Preşedintelui - Director General şi nu pot ocupa funcţii în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


CAP. VI
Drepturi salariale


ART. 22
(1) Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual, precum si alte functii din CAS Sibiu se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Angajarea personalului in cadrul CAS Sibiu se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalului CAS Sibiu ii pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu aceasta destinatie, in conditiile legii.

ART. 23
Evaluarea şi avansarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 24
Statul de funcţii al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu, se aprobă anual de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite.


CAP. VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii


ART. 25
Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu va lua măsuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguraţii proprii.

ART. 26
Personalul Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu va fi cuprins şi va participa la programele de pregătire şi perfecţionare continuă, organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin structurile specializate ale acesteia.
Render time: 0.0859 sec, 0.0057 of that for queries. DB queries: 20. Memory Usage: 1,479kB