Main Menu
Trafic.ro
Cauta pe Google


Vizitatori Online
Date / Time
 
Counter
This page today ...
total: 63
unique: 23

This page ever ...
total: 787688
unique: 103462

Site ...
total: 1259683
unique: 303890
Vremea
Comunicate de presa

Nr.20631/06.11.2012COMUNICAT DE PRESĂCasa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Sibiu informează asiguraţii că, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul să fie informaţi asupra serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de care au beneficiat într-o anumită perioadă de timp. În acest scop, persoana în cauză se va adresa CAS Sibiu specificând pe langă datele cu caracter personal înscrise în documentele personale (carte de identitate /buletin de identitate/paşaport sau certificat de naştere) şi perioada de timp pentru care doreşte să obţină informaţii privind serviciile medicale de care a beneficiat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Informaţiile solicitate vor fi puse la dispoziţia asiguratului pe baza unei cereri personale, datată şi semnată, cu respectarea dreptului asiguraţilor de a li se garanta confidenţialitatea privind datele cu caracter personal.

Cererile se depun personal, cu prezentarea unui document de identificare (BI/CI/paşaport/certificat de naştere), la secretariatul din sediul CAS Sibiu, etj.4, cam.402.

Compartiment Relaţii Publice, Purtător de cuvânt
Cons.jr.Maria Vladescu

Nr.7070 / 05.04.2012


COMUNICAT DE PRESAIncepand cu data de 1 iulie 2012, in baza prevederilor OUG nr.125/2011, CAS Sibiu va demara procedura de predare catre DGFP Sibiu a documentelor si informatiilor privind creantele reprezentand contributiile obligatorii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea se realizeaza de catre ANAF. Obiectul predarii de la CAS Sibiu catre DGFP Sibiu il constituie:
- inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data predarii si care reprezinta titluri executorii
- declaratiile individuale de asigurare
- situatia soldurilor contributiilor stabilite pana la data de 30 iunie 2012
- titlurile in care sunt individualizate platile anticipate stabilite pentru anul 2012
- dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executarea silita
- si alte documente si inscrisuri necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.
In acest context, incepand de luni 9 aprilie 2012, pana la finalizarea procedurii de predare a colectarii contributiei la FNUASS catre DGFP Sibiu, facem apel catre toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Sibiu sa utilizeze varianta centralizata a Sistemului Informatic Unic Integrat cu ajutorul caruia pot verifica on-line, in timp real calitatea de asigurat a ficarui pacient care se adreseaza cabinetelor de medicina de familie, policlinicilor ori institutiilor medicale spitalicesti. Practic, utilizand portalul CNAS-SIUI care poate fi accesat si pe site-ul CAS Sibiu - www.cassb.ro la rubrica “Verificare calitate asigurat” si inscriind CNP-ul pacientului, fiecare medic ce primeste la consultatie sau interneaza un pacient poate verifica daca persoana este sau nu asigurata. Prin accesarea aplicatiei mentionate furnizorul de servicii medicale poate vizualiza pe loc calitatea de asigurat a pacientului, nemaifiind necesar sa-i solicite pacientului adeverinta de asigurat. Doar în cazul în care in urma interogarii aplicatiei informatice mesajul generat de aplicaţie este ,,persoană neasigurată”, iar situatia pacientului prezentat la medic nu este urgenta medicala, numai in aceasta conditie pacientul va fi indrumat catre CAS Sibiu pentru a a-si clarifica situtatia privind calitatea de asigurat.

Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant
Cons.jr. Lacramioara Bogdan
Nr.927/13.01.2012
COMUNICAT DE PRESA

În temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi în baza Ordinului Preşedintelui CNAS nr.610/2011 privind activitatea de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în cursul anului 2011 activitatea de control a CAS Sibiu s-a concretizat într-un numar de 249 de controale efectuate la furnizorii de servicii medicale. În urma acţiunilor de control s-au imputat şi recuperat sume în valoare de 137.121,98 lei de la 233 de furnizori, restul de 16 furnizori fiind sanctionati cu avertisment pentru remedierea deficientelor constatate, conform prevederilor legale in vigoare.

Controalele tematice, operative sau inopinate au avut drept scop protejarea intereselor asiguraţilor şi buna gestiune financiară a fondului la nivel judetean.

Untitled Document
Domeniul de asistenta medicala

Nr. controale an - 2011 -

Sume recuperate (lei)
Asistenta medicala primara
93
22.387,49
Ambulatoriu de specialitate clinic
17
7.101,33
Ambulatoriu de specialitate paraclinic
8
32,68
Ambulatoriu de specialitate stomatologic
68
389,34
Asistenta medicala spitaliceasca
3
82.796,45
Ingrijiri medicale la domiciliu
8
2.440
Furnizori de medicamente
34
21.498,63
Programe nationale de sanatate
2
476,06
TOTAL (lei)
233
137.121,98
Principalele disfunctionalitati si iregularitati identificate in cursul actiunilor de control, au fost:

- Nerespectarea prevederilor art. 7, pct. 17 din Ordinul comun M.S./C.N.A.S. nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu privire la completarea corecta si la zi a formularelor privind evidentele obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate.
- Nerespectarea prevederilor art.7, pct.10 din contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara incheiat cu CAS Sibiu, cu privire la prescrierea medicamentelor in cazul bolnavilor cu diabet zaharat numai in baza scrisorilor medicale.
- .Nerespectarea prevederile art. 3^1 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la solicitarea adeverintei eliberate de angajator din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni (cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A) si a declaratiei pe propria raspundere in care sa se mentioneze adresa de resedinta pentru perioada concediului medical.
- Nerespectarea programului de lucru declarat la C.A.S. Sibiu
- Nerespectarea prevederilor Ordinului comun M.S./C.N.A.S. nr. 224/336/2009 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700/lei/luna, cu modif. si completarile ulterioare
- Nerespectarea prevederilor art.7, alin.25 din Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate pentru specialitatile clinice incheiat cu C.A.S. Sibiu, in sensul ca medicul specialist nu a informat prin scrisoare medicala medicul de familie cu privire la diagnosticul , tratamentele efectuate si recomandate.
- Nerespectarea prevederilor art.7, pct.7 din Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate pentru specialitatile clinice, in sensul ca pentru bolnavii cronici nu s-au consemnat serviciile medicale efectuate in Fisa de monitorizare in cazul bolnavilor cronici in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice (anexa nr. 8A din Ordinul comun MS/CNAS nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru).
- Nerespectarea art. 7, pct. 23 din Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice, cu privire la solicitarea documentelor justificative privind calitatea de asigurat.
- Pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010, prin compararea C.N.P.- urilor pacientilor internati in sectiile Spitalului Clinic Jud. de Urgenta cu C.N.P.- urilor pacientilor consultati si raportati in vederea decontarii de catre C.A.S. Sibiu, de medici care isi desfasoara activitatea in ambulatoriile de specialitate ale unor furnizori de servicii medicale aflati relatii contractuale cu CAS Sibiu, s-a constatat ca in acelasi interval de timp, acelasi pacient a fost raportat atat ca internat in cadrul spitalului , cat si consultat in ambulatoriu de specialitate, recuperandu-se integral serviciile raportate eronat.
- Nu au fost respectate prevederile art. 6, lit.k) din Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti incheiat cu C.A.S. Sibiu in sensul ca, la externarea pacientului, medicii nu utilizeaza formularul cu regim special de prescriptie medicala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru a prescrie medicamentele prevazute in Lista denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu si fara contributie personala.
- Nu au fost respectate prevederile art. 8, lit.c) din Ordinul MS/CNAS nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, in sensul ca medicii nu noteaza in epicriza si in scrisoarea medicala /biletul de externare, seria si numarul certificatului de concediu medical
- Reanalizarea si recodificarea unui numar de 1132 de FOCG pentru perioada ianuarie – martie 2011, astfel incat diagnosticul principal si diagnosticele secundare sa fie in concordanta cu datele anamnestico-clinice, paraclinice, precum si cu tratamentul recomandat.


Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara Bogdan

Nr. 25210 / 04.11.2011MATERIAL DE PRESA


Prin fila de buget nr.25083/03.11.2011 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a majorat creditele de angajament pe baza carora se contracteaza serviciile medicale spitalicesti.
Suma de 3.306.150 lei se utilizeaza pentru incheierea de acte aditionale de suplimentare a valorilor contractate initial, iar pentru luna decembrie 2011 urmeaza ca bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) sa fie rectificat.


Comp. Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant
Cons.jr.Lacramioara Bogdan


Nr.24910/01.11.2011


COMUNICAT DE PRESA


În temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi în baza Ordinului Preşedintelui CNAS nr.610/2011 privind activitatea de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în primele nouă luni ale anului 2011, activitatea de control a CAS Sibiu s-a concretizat într-un numar de 199 de controale efectuate la furnizorii de servicii medicale, avand drept scop protejarea intereselor asiguraţilor şi buna gestiune financiară a fondului la nivel local. În urma acţiunilor de control s-au imputat şi recuperat sume în valoare de 130.026 lei.
Principalele disfunctionalităţi şi iregularităţi constatate şi sancţionate în cursul acţiunilor de control au fost:
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la completarea corectă şi la zi a formularelor privind evidenţele obligatorii cu datele corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la prescrierea medicamentelor în cazul bolnavilor cu diabet zaharat
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la consemnarea serviciilor medicale efectuate în Fişa de monitorizare a bolnavilor cronici în Ambulatoriul de specialitate clinic
- nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Sibiu
- neconcordanţa între diagnosticul principal şi diagnosticele secundare cu datele anamnestico-clinice, paraclinice şi cu tratamentul recomandat
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea formularului cu regim special de prescripţie medicală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
De asemenea, în urma controalelor efectuate la persoane juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale, a fost refuzată la plată suma de 42 304 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor de concediu medical care au fost eliberate cu nerespectarea prevederilor Ord.nr.60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUGnr.158/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr. 22827 / 23.09.2011
In conformitate cu prevederile art.211 si art.212 din Legea nr.95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii, tinand cont de art.20 si art.21 din Ordinul CNAS nr.617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, pana la emiterea cardului electronic de asigurat, dovada calitatii de asigurat se face cu ADEVERINTA DE ASIGURAT.
Incepand cu data de 26 septembrie 2011, in vederea obtinerii acestei adeverinte, persoanele care au calitatea de asigurat pot completa si trimite on-line cererea de eliberare a adeverintei la adresa www.cassb.ro – rubrica „Cerere Adeverinta de asigurat”. Situatia privind categoria si calitatea de asigurat va fi verificata in compartimentul de specialitate al CAS Sibiu iar in maxim 24 de ore de la trimiterea cererii de catre contribuabil, acesta isi poate primi si tipari Adeverinta de Asigurat prin accesarea site-ul CAS si introducerea CNP-ului la rubrica „Eliberare Adeverinte de Asigurat”. In cazul in care este nevoie de clarificarea calitatii de asigurat prin documente doveditoare conform Ord.CNAS 617/2007, persoana in cauza va primi dupa introducerea CNP-ului un raspuns personalizat in care se vor specifica punctual documentele care trebuiesc prezentate la ghiseele CAS Sibiu.
Prin aceasta modalitate comoda de obtinere a Adeverintei de Asigurat speram sa venim in sprijinul contribuabililor atat prin rapiditatea comunicarii, prin evitarea aglomeratiilor de la ghisee, cat si oferirea on-line de informatii in detaliu privind clarificarea categoriei de asigurat.

Comp. Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr. 10433 / 02.06.2011

Nr.3275 / 12.05.2011

Nr.3275 / 24.02.2011

COMUNICAT DE PRESA

In luna februarie 2011, CAS Sibiu a decontat Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, suma de 4.969.416,66 lei, din care :

- 4.859.168 lei- suma pentru servicii medicale spitalicesti
- 105.303,54 lei-contravaloarea serviciilor medicale efectuate in ambulatoriul de specialitate
- 4.945,12 lei- medicamente/materiale sanitare aferente Programelor Nationale de Sanatate

Cheltuielile de personal inregistrate la nivelul spitalului, aferente lunii ianuarie 2011, cu plata in luna februarie 2011, au reprezentat 3.814.346 lei.

Purtator de cuvant
Cons.jr.Lacramioara Bogdan
[size]

COMUNICAT DE PRESA
Nr.3164 / 22.02.2011


COMUNICAT DE PRESA


Referitor la informatiile din presa cu privire la aparitia pe internet a unor date cu caracter personal, subliniem ca aceste informatii provin dintr-o aplicatie care NU este livrata, gestionata si administrata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele judetene, ci provine dintr-o aplicatie pusa la dispozitia medicilor de familie de catre Ministerul Sanatatii prin Directiile de Sanatate Publica, in vederea derularii Programului National de Evaluare a Starii de Sanatate a Populatiei, in perioada 2007-2008.
Din aceste considerente, in vederea clarificarii situatiei vom propune demararea unei anchete de catre Directia de Sanatate Publica Sibiu.
De asemenea precizam ca medicul de familie care a utilizat aplicatia informatica respectiva are obligatia legala de a respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de catre Ministerul Sanatatii.


Comp. Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant
Cons.jr.Lacramioara Bogdan

COMUNICAT DE PRESA


In anul 2010 CAS Sibiu a contractat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu servicii medicale decontate din fondul destinat asistentei medicale spitalicesti, in valoare de 62.812.058,50 lei, din care pana la 13.12.2010 a fost decontata suma de 62.559.041,42 lei. Deoarece contractele cu spitalele intra in categoria actiunilor multianuale, conform dispozitiilor art.6 din HG 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru, suma decontata pana la 13.12.2010 este compusa din servicii medicale spitalicesti efectuate in anul 2010, in valoare de 56.536.282,06 lei si servicii medicale efectuate de spital in anul 2009, care au avut termen de plata in anul 2010, in valoare de 6.022.759,36 lei.
Urmatoarea decontare in valoare de 253.017,08 lei, este planificata in perioada 15-17 decembrie 2010 pentru a ne achita de restul de plata, pana la suma de 62.812.058,50 lei, suma totala ce poate fi decontata conform legii, in anul 2010.
Fata de sumele mentionate, CAS Sibiu a decontat in cursul anului 2010 si suma de 8.322.729 lei, reprezentand obligatii de plata ale spitalului înregistrate peste termenul de scadenţă la 30 iunie 2010 catre furnizorii de bunuri si servicii, din care 6.586.110 lei obligatii aferente anului 2009, iar 1.786.045 lei, obligatii aferente anului 2010.

Deoarece, in conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului cadru, contractele incheiate de casele de asigurari de sanatate cu spitalele, vizeaza actiuni multianuale, contravaloarea serviciilor medicale efectuate in anul 2010, in limita sumei contractate si care nu au fost decontate din bugetul anului curent, vor fi decontate din bugetul aprobat pentru anul 2011.2.
Contractul incheiat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu are valabilitate de la 01.mai 2010, pana la data de 31 decembrie 2010, cu posibilitatea de prelungire prin acte aditionale pana la data aprobarii Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011 si a Normelor metodologice de aplicare ale acestuia.
Au fost incheiate acte aditionale in trimestrul IV 2010, in valoare totala de 3.700.000 lei.
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, nu functioneaza ilegal, deoarece in conformitate cu prevederile pct.6 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1.043/16.07.2010, spitalele au posibilitatea de a factura distinct serviciile medicale realizate peste valoarea contractata, contravaloarea acestor servicii urmand a fi prevazuta in bugetul unitatilor, atat la venituri cat si la cheltuieli, fapt ce acorda posibilitatea spitalelor de a-si redimensiona bugetele de venituri si cheltuieli intocmite initial, in functie de necesitati pentru acoperirea cheltuielilor de personal sau a celor materiale.Nr.15200 / 10.11.2010

COMUNICAT DE PRESA
Referitor la activitatea de control desfasurata de CAS Sibiu


In conformitate cu Planul de control pe anul 2010 reprezentantii compartimentului control al institutiei noastre au efectuat de la inceputul anului pana la 31.10.2010 un numar de 232 controale tematice, din care 197 controale la furnizorii de servicii medicale, 30 de controale la persoanele fizice autorizate, 5 controale la persoanele juridice ai caror salariati se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si 8 controale operative si inopinate la furnizorii de servicii medicale.
Sumele imputate furnizorilor de servicii medicale (sume ce au fost si recuperate) sunt in cuantum de 13397.52 lei, iar pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de concedii medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost sanctionati contraventional un numar de 9 medici aplicandu-se amenzi contraventionale in cuantum de 45000.00 lei.
Principalele disfunctionalitati si neregularitati identificate in cursul actiunilor de control, se pot structura pe domenii, dupa cum urmeaza:
- medicina primara ( 74 controale efectuate):
Necompletarea corecta si la zi a formularelor privind evidentele obligatorii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate; prescrierea medicamentelor in cazul bolnavilor de diabet zaharat pe baza de scrisori medicale neactualizate; neefectuarea controalelor periodice – epicriza de etapa pentru pacienti cu afectiuni cornice.
- ambulatoriu de specialitate ( 21 controale efectuate):
Neconcordanta intre serviciile medicale raportate de furnizor si decontate de CAS Sibiu si cele consemnate in evidenta de la nivelul cabinetului medical.
- ambulatoriu de specialitate paraclinic (11 controale efectuate):
Nu au fost identificate disfunctionalitati sau neregularitati.
- ambulatoriu de specialitate stomatologic (40 controale efectuate) :
Nu au fost identificate disfunctionalitati sau neregularitati.
- asistenta medicala spitaliceasca (4 controale efectuate):
Medicii nu noteaza in epicriza si in scrisoarea medicala seria si numarul certificatului de concediu medical.
- asistenta medicala de urgenta si transport sanitar (2 controale):
Nu au fost identificate disfunctionalitati sau neregularitati.
ingrijiri medicale la domiciliu (9 controale efectuate):
Nu au fost identificate disfunctionalitati sau neregularitati.
- asistenta medicala de recuperare-reabilitare (3 controale):
Nu au fost identificate disfunctionalitati si neregularitati.
- furnizori de medicamente (33 controale):
Asiguratii nu sunt informati prin afisare la loc vizibil despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor.
- dispozitive medicale (8 controale):
Nerespectarea prevederilor art. 6, lit.l) din Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, cu privire la anuntarea CAS Sibiu despre modificarile conditiilor ce au stat la baza incheierii contractului.
- controale la persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia de asigurari de sanatate la F.N.U.A.S.S.( 30 controale):
Nerespectarea art. 257, alin. 2), lit. b, din L. nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sanatatii, si a art. 7 si 8 din Ordinul nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la F.N.U.A.S.S.
- controale la persoane juridice sau fizice ai caror salariati beneficiaza de concedii medicale conform O.U.G. nr. 158/2005 (5 controale):
A fost recuperata suma de 151.827.00 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de concedii medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.15177 / 10.11.2010

COMUNICAT DE PRESA
Referitor la serviciile medicale stomatologice acordate asiguratilor

In aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, CAS Sibiu a incheiat contracte de furnizare de servicii medicale de medicina dentara cu 139 astfel de furnizori de servicii medicale.
Serviciile de medicina dentara sunt asigurate, pe intreg judetul Sibiu, de un numar de 113 de furnizori in mediul urban, si 26 furnizori in mediul rural.
Din totalul de 173 medici dentisti aflati in relatii contractuale cu CAS Sibiu, 146 activeaza in mediul urban (68 medic dentisti, 57 medici specialisti si 22 medici primari), iar 27 medici dentisti, in mediul rural (20 medici dentisti, 4 medici specialisti si 3 medici primari).
In primele 9 luni ale anului 2010 au fost furnizate in baza contractelor incheiate cu acesti furnizori de servicii medicale, 17.568 servicii profilactice, 68.511 servicii terapeutice si 1.479 servicii de urgenta, in valoare totala de 1.561.155 lei, asiguratilor sibieni care s-au adresat in acest sens cabinetelor de medicina dentara aflate in relatii contractuale cu CAS Sibiu.

Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.15291/ 10.11.2010

COMUNICAT DE PRESA
Referitor la serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu acordate asiguratilor


In aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.265/408/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, CAS Sibiu a incheiat 8 contracte de furnizare de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu, cu furnizorii autorizati si evaluati, potrivit legii.
Prin contractarea de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu cu cei 8 furnizori, s-a avut in vedere reducerea cererilor de servicii medicale spitaliceşti prin reducerea zilelor de spitalizare şi evitarea internărilor in spital. Avand in vedere că serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativă mult mai ieftină pentru sistemul de sănătate şi, in acelaşi timp, una care creşte calitatea vieţii pacienţilor, se urmăreşte ca asiguraţii cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, să beneficieze in continuare de anumite tratamente de durată la domiciliu. Prin decontarea de către CAS Sibiu a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate asiguratilor, se elimina si costurile de cazare medicii din spitale şi din ambulatoriile de specialitate sibiene considerand eficiente acest gen de ingrijiri medicale, recomandate la externarea pacienţilor (recuperarea in climatul familial este mai eficientă şi mai puţin costisitoare decat in mediul spitalicesc).
In primele 9 luni ale anului 2010 au beneficiat de ingrijiri la domiciliu 311 asigurati sibieni, decontandu-se servicii medicale in valoare de 334.330 lei.
In perioada 1 - 31 martie decontarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu s-a făcut in funcţie de serviciile efectuate şi de tariful pe serviciu, iar incepand cu luna aprilie 2010 decontarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se realizeaza la tariful pe caz pentru un episod de ingrijire. Acest tarif se obţine inmulţind numărul de zile de ingrijire corespunzător unui episod de ingrijire la domiciliu cu tariful pe o zi de ingrijire la domiciliu.

Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.15167 / 10.11.2010

COMUNICAT DE PRESA
Referitor la activitatea de control efectuata de CAS Sibiu cu privire la certificatele de concedii medicale acordate asiguratil
or


In aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare, CAS Sibiu efectueaza verificari la furnizorii de servicii medicale, referitor la modul de eliberare al certificatelor de concedii medicale. In perioada mai-septembrie a anului curent compartimentul de specialitate al institutiei a efectuat 130 de controale, aplicandu-se 12 amenzi contraventionale, suma incasata fiind de 7.500 lei, iar cea refuzata la plata persoanelor juridice, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.158/2005 a fost de 79.686 lei.
In urma controalelor efectuate in aceasta perioada, la cei 28 de furnizori de servicii medicale verificati s-au constatat urmatoarele nereguli:
- nerespectarea de catre unii dintre furnizori a prevederilor art.7, pct.17 din Contractul de frunizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, incheiat intre acesti furnizori de asistenta medicala si CAS Sibiu, cu privire la completarea corecta si la zi a fiselor individuale ale pacientilor, astfel incat sa fie justificata eliberarea certificatului de concediu medical, pentru care s-au aplicat sanctiuni in valoare de 4.416 lei
- nerespectarea, de catre unii dintre furnizori, a prevederilor art.17, alin.2 si 3 din Ordinul MS/CNAS nr.60/32/2006, cu privire la modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, intocmindu-se procese verbale in valoare de 7.500 lei - pentru concedii medicale acordate cu retroactivitate mai mare de 24 de ore, respectiv concedii medicale initiale, pentru care data de la care incepe valabilitatea este ulterioara datei acordarii certificatului de concediu medical.
In primele 8 luni ale anului 2010 numarul de certificate medicale eliberate asiguratilor sibienii a fost de 58.880, fata de 83.461 certificate medicale eliberate in aceeasi perioada a anului trecut.
Controalele CAS Sibiu continua si in perioada urmatoare.

Comp.Relatii Media, Relatii Publice,
Purtator de cuvant,
Cons.jr.Lacramioara Bogdan

Nr.14325/25.10.2010


COMUNICAT DE PRESA

In vederea asigurarii continuitatii accesului populatiei la medicamente gratuite si compensate, conform legii, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu a realizat plati (in primele 3 trimestre ale anului 2010) farmaciilor cu care se afla in relatii contractuale, care s-au ridicat la suma de 53.500.000 lei, inregistrandu-se, in comparatie cu primele 3 trimestre ale anului 2009, o crestere a deconturilor catre farmacii cu 29%.
Speram ca pina la sfarsitul acestei luni, in functie de creditele bugetare deschise, sa putem achita contravaloarea facturilor inregistrate in luna martie 2010, in vederea incadrarii in termenele legale prevazute in contract.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan


Nr.13555/08.10.2010


COMUNICAT DE PRESA

Potrivit reglementarilor in vigoare privitoare la prescrierea si eliberarea certificatelor de concedii medicale - Ordinul MS/CNAS nr.60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, asiguratilor sibieni le-au fost prescrise si eliberate in lunile ianuarie-iulie din anii 2009 si 2010 certificate medicale, astfel:Nr. certificate medicale

2010

Nr. zile CM

2010

Nr. certificate medicale

2009

Nr. zile CM

2009

Ianuarie 8.836 45.308 10.215 51.820
Februarie 9.082 47.347 11.003 57.694
Martie 9.083 47.337 11.816 62.445
Aprilie 7.842 47.983 10.579 58.600
Mai 7.065 42.398 10.603 56.750
Iunie 5.957 42.289 10.226 57.357
Iulie 5.448 39.568 9.914 61.181
Total ian.-iul. 53.313 312.230 74.356 405.847
August neraportata neraportata 9.105 54.699
Septembrie - - 10.583 61.037
Octombrie - - 11.193 60.468
Noiembrie - - 10.984 57.087
Decembrie - - 10.814 54.996
In aplicarea prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, in ceea ce priveste activitatea de control desfasurata de compartimentul de specialitate al CAS Sibiu, s-au efecutat in perioada mai-septembrie a anului curent 130 de controale, aplicandu-se 12 amenzi contraventionale, suma incasata fiind de 7.500 lei, iar cea refuzata la plata persoanelor juridice, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.158/2005 a fost de 79.686 lei.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan


Nr.12821/21.09.2010

COMUNICAT DE PRESA

In cursul zilei de ieri, 20.09.2010, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu a efectuat plati in valoare de 16.148.000 lei pentru medicamente gratuite si compensate, farmaciilor cu care se afla in relatii contractuale.
Facem precizarea ca institutia noastra a respectat termenele legale de plata prevazute in contractele de furnizare de medicamente incheiate cu farmaciile sibiene, de 210 zile (respectiv 180 zile de la data validarii facturilor, procedura efectuata in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate), realizandu-se decontarea medicamentelor eliberate de farmacii in cursul lunii februarie a anului curent, conform legii.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan

Nr.9392/30.06.2010

COMUNICAT DE PRESA

De la inceputul anului 2010 si pana in prezent, CAS Sibiu a eliberat asiguratilor un numar de 5184 de carduri europene de asigurari sociale de sanatate, inregistrandu-se in medie, un numar de 90 de cereri / zi in luna iunie, fata de 60 de cereri / zi in luna mai a anului 2010.
In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, costul cardului european de asigurari sociale de sanatate este suportat exclusiv din bugetul FNUASS si are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii.
Pentru a intra in posesia CEASS, asiguratii trebuie sa completeze o cerere-tip, conform Ordinului Presedintelul Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate nr.559/5.12.2006, la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Sibiu – B-dul Mihai Viteazu, nr.4, parter, ghiseul nr.2, odata cu depunerea urmatoarelor documente:
- copia actului de identitate
- dovada calitatii de asigurat (adeverinta eliberat de angajator, in cazul unui salariat, cupon de pensie sau alte acte doveditoare, dupa caz),
conform urmatorului program de preluare a cererilor: de luni pana joi intre orele 8-13, vineri 8 -12.
Serviciul de distributie abilitat de CNAS si asigurat de firma CURIERO are obligatia de a livra cardul ca scrisoare recomandata simpla, asiguratul avand prima avizare in maxim 7 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii de tiparire a acestuia. Cardul va fi livrat asiguratului personal, neacceptandu-se livrarea acestuia in cutia postala. In cazul nerealizarii livrarii catre asigurat a cardului, acesta va fi livrat la CAS Sibiu in termen de 15 zile lucratoare de la prima avizare, de unde solicitantul de card european de asigurari sociale de sanatate il poate ridica.
Conform Titlului IX din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, CEASS confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Serviciile medicale acordate nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene Emiterea cardului european de asigurari sociale de sanatate nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan


Nr.8954/15.06.2010

COMUNICAT DE PRESA

Ca urmare a desfasurarii activitatii de verificare, monitorizare si control cu privire la eliberarea certificatelor de concedii medicale, referitor la respectarea legislatiei in acest domeniu de activitate la nivelul angajatorilor, CAS Sibiu a recuperat in anul 2009, 42.000 lei, iar in anul 2010 sumele recuperate au fost de 138.000 lei.
In conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr.60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza verificari la furnizorii de servicii medicale, referitor la modul de eliberare al certificatelor de concedii medicale. In urma controalelor efectuate in ultimele doua saptamani, la cei 28 de furnizori de servicii medicale verificati s-au constatat urmatoarele nereguli:
- nerespectarea de catre unii dintre furnizori a prevederilor art.7, pct.17 din Contractul de frunizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, incheiat intre acesti furnizori de asistenta medicala si CAS Sibiu, cu privire la completarea corecta si la zi a fiselor individuale ale pacientilor, astfel incat sa fie justificata eliberarea certificatului de concediu medical, pentru care s-au aplicat sanctiuni in valoare de 4.416 lei
- nerespectarea, de catre unii dintre furnizori, a prevederilor art.17, alin.2 si 3 din Ordinul MS/CNAS nr.60/32/2006, cu privire la modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, intocmindu-se procese verbale in valoare de 7.500 lei - pentru concedii medicale acordate cu retroactivitate mai mare de 24 de ore, respectiv concedii medicale initiale, pentru care data de la care incepe valabilitatea este ulterioara datei acordarii certificatului de concediu medical.
Potrivit dispozitiilor legale anterior invocate, CAS Sibiu a desfasurat 6 controale la domiciliul persoanelor carora le-au fost acordate certificate de concedii medicale, constatandu-se prezenta acestora la domiciliul declarat, conform legii.
De la inceputul anului curent, si pina la data de 31 martie 2010, la nivelul CAS Sibiu s-au evidentiat 147.072 zile de concediu medical (suportate din FNUASS), corespunzator unui numar de 27.236 de certificate de concedii medicale acordate asiguratilor din judetul Sibiu.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.4539/09.04.2010

COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere prevederile art.3, al.(1) din HG nr.262/2010, pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu informeaza toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale ca perioada de depunere a cererilor insotite de documentele necesare pentru incheierea contractelor de furnizare de servicii medicale pentru anul 2010, este 12.04.2010-20.04.2010.
Perioada de contractare pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care indeplinesc criteriile de contractare prevazute de actul normativ mentionat, este 20.04.2010-30.04.2010

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan


Nr.4291/01.04.2010

COMUNICAT DE PRESA

Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu anunta ca in sedinta de guvern din data de 31 martie 2010 a fost aprobata HG nr.262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.
Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale pe durata procesului de contractare, proces care se va desfasura pe intreg parcursul lunii aprilie 2010, CAS Sibiu incheie, pentru luna aprilie 2010, acte aditionale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care indeplinesc criteriile de contractare prevazute de HG nr.262/2010.
Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute de actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.3034/04.03.2010

COMUNICAT DE PRESA

In aplicarea dispozitiilor Ordinului MSP/CNAS nr. 994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara, cu modificarile si completarile ulterioare,
CAS Sibiu a decontat, pentru derularea PNESSP din judetul Sibiu:
- suma de 8.715.138 lei, celor 16 furnizori de servicii medicale paraclinice, reprezentand contravalorea serviciilor medicale paraclinice prestate in baza contractelor incheiate cu furnizorii din asistenta medicala paraclinica,
si
- suma de 4.031.132 lei, celor 271 furnizori de servicii din asistenta medicala primara, (suma defalcata / furnizor, conform anexei), reprezentand contravaloarea serviciilor medicale din asistenta medicala primara, prestate in baza contractelor incheiate cu furnizorii din asistenta medicala primara.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan

Nr.1412/01.02.2010

COMUNICAT DE PRESA


In vederea asigurarii continuitatii accesului populatiei la medicamente gratuite si compensate, conform legii, Casa de Asigurari de Sanatate Sibiu a achitat farmaciilor cu care se afla in relatii contractuale, in cursul lunii ianuarie a anului curent, facturi in valoare de 4.756.721 lei. Aceasta suma reprezinta contravaloarea medicamentelor compensate si gratuite eliberate asiguratilor CAS Sibiu, in cursul lunii iulie a anului 2009 (3.942.171 lei), precum si contravaloarea medicamentelor oncologice eliberate in lunile septembrie si octombrie ale anului 2009 (814.550 lei). Conform prevederilor legale in vigoare, facturile pentru medicamente se deconteaza in termen de 180 de zile de la validarea acestora de catre casele de asigurari de sanatate. Astfel, in lunile ce urmeaza vor fi platite medicamentele compensate si gratuite eliberate pina la sfarsitul anului precedent.
CAS Sibiu si-a indeplinit obligatiile privind termenele de plata fata de furnizorii de servicii medicale si medicamente, prevazute in clauzele contractuale si in reglementarile legale in vigoare si informeaza pe aceasta cale cetatenii judetului Sibiu ca va intreprinde toate masurile legale necesare astfel incat sa asigure si pe viitor continuitatea accesului populatiei la medicamente compensate si gratuite.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.551/18.01.2010

COMUNICAT DE PRESA

Formularul E 112 se emite in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr.1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr.574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.1408/71, pentru doua situatii:
I. Pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea de sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
II. Pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.

Conditii de emitere prevazute de regulamentele invocate:
A. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 in aceasta situatie se realizeaza de CAS Sibiu numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective nu i-ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
B. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie indeplinite doua conditii cumulative:
B1. tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
B2. acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
Daca cele doua conditii sunt indeplinite CAS Sibiu nu poate refuza eliberarea acestui formular.
Cererea pentru eliberarea formularului E 112 se depune la secretariatul institutiei, odata cu urmatoarele documente:
- act identitate
- adeverinta de asigurat
- Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
- Raport medical al medicului specialist curant care sa ateste starea de sanatate a pacientului (model tipizat – original)
- Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile in baza formularului E 112, cu precizarea obligatorie a perioadei.
Nota: Documentele existente in limba straina se vor depune traduse in limba romana de catre un traducator autorizat.
Asiguratii pot gasi informatiile necesare atat la avizierul institutiei noastre, pe site-ul CAS Sibiu (www.cassb.ro), pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (www.cnas.ro) sau apeland linia gratuita TelVerde : 0800.800.977.

In anul 2009, din cele 29 de cereri pentru eliberarea formularului european E 112 inregistrate la CAS Sibiu, 21 au fost aprobate, solicitantii indeplinind conditiile prevazute de actele normative si regulamentele europene aplicabile in aceasta materie. Valoarea deconturilor realizate in anul 2009 in baza formularului european E 112 este de 161.654 lei, pentru tratarea unor afectiuni oculare, auditive si neurologice, in special in tari precum Austria si Germania.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.932/01.02.2010

COMUNICAT DE PRESA

În urma analizarii situatiei asigurarii populatiei cu medicamente compensate si gratuite din ultimele luni, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a constatat o crestere a consumului, ce a avut drept consecinta epuizarea prematura a fondurilor alocate în acest sens pentru întregul an 2009. Astfel, pentru asigurarea continuitatii accesului populatiei la medicamente, sumele alocate initial, care au fost la un nivel superior celor de anul trecut, au fost suplimentate cu credite de angajament în valoare totala de 2,08 miliarde lei.
Eliminarea plafoanelor de la farmacii în urma cu un an, masura care a sporit accesul pacientilor la tratamentele necesare, a dus însa si la cresterea costurilor cu medicamentele, consumându-se în acest fel bugetul alocat anului 2009 în primele 3 trimestre ale acestui an. Dat find contextul economic actual, masura identificata pentru asigurarea continuitatii accesului pacientilor la medicamente a fost suplimentarea fondurilor de care dispune sistemul asigurarilor sociale de sanatate, prin credite de angajament, astfel încât facturile corespunzatoare medicamentelor eliberate peste bugetul initial sa poata fi înregistrate si introduse la plata.
În continuare, CNAS încearca sa identifice cele mai bune solutii pentru asigurarea continuitatii tratamentului bolnavilor si solicita tuturor partilor implicate sa depuna toate eforturile pentru depasirea situatiei actuale dificile, astfel încat sa nu fie pusa în pericol viata si sanatatea oamenilor.
În acelasi timp, ca principal finantator al sistemului sanitar, cunoscând faptul ca pentru sanatatea populatiei tarii sunt necesare sume mai mari decât cele care se colecteaza la ora actuala, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate actioneaza prin toate pârghiile legale pentru adoptarea de noi solutii care duc la cresterea fondurilor alocate acestui sector.
In conformitate cu prevederile HG nr.1088/2009, pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, decontarea medicamentelor eliberate de catre farmaciile aflate in relatie contractuala cu CAS Sibiu, pentru activitatea curenta a anului 2009 se efectueaza in ordine cronologica pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
Urmare a utilizarii creditului de angajament, in scopul asigurarii continuitatii in eliberarea medicamentelor compensate si gratuite, asiguratilor, conform legii, la nivelul CAS Sibiu s-au realizat decontarile pentru medicamentele compensate si gratuite eliberate asiguratilor, pana la data de 30.06.2009, iar pentru medicamente acordate in cadrul programelor nationale de sanatate, pina la data de 31.08.2009.
Suma totala care urmeaza sa fie achitata farmaciilor cu care ne aflam in relatii contractuale pentru acordarea medicamentelor asiguratilor, este de 30.006.736 lei, cele mai mari sume inregistrandu-se la nivelul farmaciilor din Municipiul Sibiu, iar in cursul lunii decembrie a anului 2009 se va mai achita catre farmcii suma de 2.058.639 lei.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara BogdanNr.762/18.01.2010

COMUNICAT DE PRESA

In anul 2008 CAS Sibiu a eliberat 14.257 carduri europene asiguratilor sibieni care au solicitat acest document institutiei noastre, iar in anul 2009, numarul cardurilor europene eliberate de CAS Sibiu a fost de 12.918, cele mai multe cereri inregistrandu-se in perioada vacantelor/sarbatorilor, ca in fiecare an.

Purtator de cuvant – CAS Sibiu
Cons.jr.Lacramioara Bogdan
Render time: 0.1199 sec, 0.0053 of that for queries. DB queries: 20. Memory Usage: 1,661kB